www.samlerringen.dk

Foreningens vedtægter

Venligst lånt af Finn Pedersen

§ 1.   Samlerringen "HVIDOVRE" er en selvstændig klub med


§ 2.   Klubbens formål er:

          hjemsted i Hvidovre kommune.

         1.   At samle alle medlemmer af bryggeri- og 
               mineralvandssouvenir

               og at virke for disses fællesinteresser.

         2.   At udbrede kendskabet til vor hobby og at fremme
               forståelsen herfor i offentligheden.


         3.   At være bindeled mellem de forskellige 
               samlerforeningers  medlemmer.


§ 3.   Kontingentet fastsattes af generalforsamlingen. 
          Regnskabsåret går fra 1.. Oktober til 30. september.


§ 4.   Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand,
         1 kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

         
         På generalforsamlingen vælges på lige år:
         formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant. 
         
         På ulige år: 
         vælges kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 
         1 bilagskontrollant.
         
         Hvert år vælges tillige 2 bestyrelsessuppleanter og 1 bilags­kontrollantsuppleant. 
        
         Funktionstiden er 2 år, for suppleanter dog kun 1 år. 
         
         Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær 
         og kan nedsætte de nødvendige udvalg.


§ 5.  Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages
         varsel og afholdes i oktober kvartal. Forslag der ønskes
         behandlet pa generalforsamlingen, må være bestyrelsen i
         hænde senest 5 dage for afholdelsen.

        Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens
        anliggender og afgør alt ved almindelig stemmeflertal.   
        Beslutninger, der tages pa lovligt indkaldte 
        generalforsamlingen, er gældende for klubben uanset de
        mødendes antal. Lovændringer kræver dog 2/3 flertal af de 
        fremmødte.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når 
        bestyrelsen 
        finder det betimeligt, eller når 1/3 af medlemmerne,
        fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af
        dagsorden.


§ 7. Kasseren skal føre nøje regnskab med klubbens midler.

        Regnskabet skal fremlægges i revideret stand på 
        generalforsamlingen og til enhver på     bilagskontrollanternes   
        forlangende fremlægges til  gennemsyn.
        Adgang til foreningens aktiver (bankkonti og kontanter),
        gives kun til foreningens formand og kasserer.
        Kasseren gives ret til at oprette hævekort (Visa/Dankort) i
        foreningens navn.
        Formand og kasserer har tilladelse til at flytte kontoen til et
        (billigere) pengeinstitut.


§ 8. Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af medlemmerne 
        kræver den bevaret. Ved opløsning tilfalder klubbens         midler 
        et velgørende formal.

    
      
Ændret på generalforsamlingen 20.10.1984.

       Ændret på generalforsamlingen 21.11.1998.
       Ændret på generalforsamlingen 09.11.2013.
 

       Ændret på generalforsamlingen 17.01.2015. 

       Ændret på ekstra ordinær generalforsamling 08.12.2018.