www.samlerringen.dk

PrivatlivspolitikPrivatlivspolitik for foreninger

Maj 2022

Samlerringen Hvidovre´s dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Samlerringen Hvidovre er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Carsten Rishøj Olsen

Adresse: Nordmarksvænge 54, 2625 Vallensbæk

CVR:

Telefonnr.: 31 12 39 99

Mail: rishoej@email.dk

Website: www.samlerringen.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1)   Medlemsoplysninger:

-      Almindelige personoplysninger:

o   Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og samlerområde

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   Ingen

2)   Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer.

-      Almindelige personoplysninger:

o   Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o   Andre oplysninger om tillidsposter.

-      Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o   Ingen

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får udelukkende oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)   Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • ·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • ·         Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • ·         Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

2)   Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer:

 • ·         Håndtering af bestyrelsesmedlemmers hverv og pligter i foreningen
 • ·         Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • ·         Udøvelse af aktiviteter
 • ·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • ·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • ·         Afholdelse af sociale arrangementer, eksempelvis byttemøder
 • ·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • ·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • ·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, eller bestyrelsesmedlem:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt
 •  

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og bestyrelsesmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

       Retten til indsigt i egne personoplysninger

       Retten til berigtigelse

       Retten til sletning

       Retten til begrænsning af behandling

       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

       Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.